Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkındaki Tebliğde Değişiklik Yapıldı

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 28 Ocak 2015 Çarşamba

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2015/5) 28 Ocak 2015 Tarihli ve 29250 Sayılı Resmî Gazetede Yayımlandı

MADDE 1 – 26/10/2014 tarihli ve 29157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (TebliğNo: 2014/43)’in 20 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyasının girişi bu Tebliğin yayımıtarihinden itibaren yüz on gün içerisinde elektronik ağ üzerinden yapılır. Son başvuru tarihi 12/2/2015’tir.”MADDE 2 – Aynı Tebliğin 34 üncü maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Kendilerine yapılan bildirimi takiben il müdürlükleri ile 5/6/2015 tarihi mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalamayan başvuru sahiplerinin proje başvuruları ve bunlara ilişkin değerlendirme sonuçları iptal edilir.”MADDE 3 – Bu Tebliğ 23/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.