Samsun İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun 19/05/2020 Tarihli ve 52 Sayılı Kararı

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun, vatandaşlarımızı korumak, salgının yayılmasını engellemek ve halk sağlığının korunması amacı ile İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri gereğince;

a- Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda Samsun İl sınırlarına giriş ve çıkış kısıtlamasının uzatılması,

b- 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın sokağa çıkma kısıtlamasının görüşülmesine ilişkin 19.05.2020 tarihli ve 52 sayılı kararıyla;

1)  Samsun İl sınırlarından kara, hava, deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş çıkışların 15 günlük süreyle 19/05/2020 Salı saat 24:00’dan 03/06/2020 saat 24:00’a kadar geçici olarak durdurulmasına,

2) İlimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca ilimizde kalmalarının esas olmasına,

3)  Kurulumuzun 03/04/2020 tarih ve 17 no.lu kararı, 18/04/2020 tarih ve 29 no.lu kararı ve 03/05/2020 tarih ve 36 no.lu kararı doğrultusunda şehir giriş-çıkış kısıtlamasına yönelik alınan kararların kısıtlama dönemi için de geçerli olmasına,

4) Kurulumuzun 03/04/2020 tarih ve 17 no.lu kararıyla sokağa çıkmaları kısıtlanan 01.01.2000 ve daha sonra doğumlu olan vatandaşlarımızdan, 14 yaş ve altı vatandaşlarımızın 20.05.2020 Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki vatandaşlarımızın ise 22.05.2020 Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilmelerine,

A- GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK FAALİYETLERİ

1. İller arasında mevsimlik tarım işçisi hareketliliği olduğu takdirde işçilerin yola çıktıkları illerin “çıkış ili”, tarımsal üretime katkı sağlayacağı ilin ise “varış ili” olarak tanımlanmasına.

2. a) Mevsimlik tarım işçileri, her iki il Valiliğinin birlikte belirleyeceği zamanda, harekete geçilmeden önce gerekli sağlık kontrollerine tabi tutulduktan sonra toplu ulaşım araçları ile (seyrekleştirme kurallarına uygun olarak) çıkış ilinden transit şekilde varış iline gönderilmelerine,

b) Çıkış ilinden/ilçesinden seyahat edecek kişiler ve taşıyacak şoför dahil, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı Merkezleri tarafından sağlık kayıtlarından (HSYS vb.) evde tedavi izolasyonunda veya temaslı izolasyonunda bulunanların olup olmadığının kontrol edilmesine, ayrıca İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü veya Toplum Sağlığı Merkezlerinin uygun gördüğü sağlık tesisinde/alanında Sağlık Bakanlığı’nın yayımlamış olduğu “Ayaktan Başvuran Hastalar İçin Olası COVID-19 Vaka Sorgulama Kılavuzu” kullanılarak sağlık kontrolünden geçirilmesine, sorun tespit edilmeyenlere seyahat onayı Valiliklerin belirleyeceği belge üzerinden verilmesine, ayrıca seyahat sırasında COVID-19 hastalığından korunmak amaçlı uyulacak kuralları içeren bilgilendirme yapılmasına,

3. a) Mevsimlik tarım işçilerinin konaklayacakları tesis/konteynır/çadırlarda yatak aralarının en az 1,5 (bir buçuk) metre olacak şekilde yerleştirilmesi, sosyal alanlarda kişiler arası sosyal izolasyon mesafesinin (en az 1,5 metre) korunması, kapalı alanın sıklıkla havalandırılması, havalandırılamıyor ise mesafelerin artırılmasına (en az 3 metre),

b) Çadırlar arası mesafenin artırılması, bu yolla yerleşke alanında nem ve ıslaklığın en aza indirileceği ortamın oluşturulmasına,

c) İl/İlçe Sağlık Müdürlükleri ve toplum sağlığı merkezlerince sağlık hizmetlerinin verilmesi ve devamlılığının sağlanmasına,

ç) Mevsimlik tarım işçilerinin konakladıkları alanların yerel yönetimlerce düzenli olarak dezenfekte edilmesine,

d) Mevsimlik işçilerin konakladıkları yerlerde oluşacak atıkların (çöp vb.)  ilgili belediyelerce toplanmasına,

e) Konakladıkları alanlar ve çalışma ortamlarında içilebilir/ kullanılabilir uygun su temininin sağlanması ile katı ve evsel atıkların bertarafı ve çevre koşullarının denetlenmesine,

f) Gelen kişilere yönelik konaklanan alanlarda su kaynaklarının yanında yeterince sıvı sabun bulunmasının temin edilmesine,

g) Mevsimlik tarım işçilerinin toplu olarak bulundukları alanlarda mutlaka WC-Banyo gibi kalıcı veya seyyar alanların oluşturulmasına, gerekli hijyen şartlarının sağlanmasına, bu amaçla Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü imkanlarından faydalandırılmasına,

ğ) Çocuklar için oluşturulan alanlarının temizliğine özel önem verilmesine,

h) Gebe, lohusa, bebek, engelliler ve 65 yaş üzeri bireyler için gerekli halk sağlığı tedbirlerinin alınmasının sağlanması gibi tedbirler alınmasına,

4. İl sınırlarımız içerisinde tüm gıda, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunan işletme sahiplerinin ( 20 yaş altı ve 65 yaş üstü dahil) gerek kendileri, gerekse çalıştırdıkları kişilerin gerekli hijyen tedbirlerini almak (maske, eldiven, tulum vb) ve transferleri sırasında %50 kuralına uymak şartı ile faaliyetlerine kesintisiz devam edebilmeleri için izin verilmesine,

5. İl dışı tarım faaliyetleri için izin almak isteyen kişinin çapa, gübreleme, budama, ekme/biçme/hasat, ilaçlama vb talebinin mevsimsel, bölgesel özellikler ve tarımsal döngü çerçevesinde olduğunun Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerince tespiti yapılırsa, ilgiliye kişi çiftçilik belgesi ibrazı ve faaliyetinin tarımsal üretimin bir parçası olması (tarımsal faaliyet yapılacak alanın büyüklüğü vb. kriterler göz önüne alınarak) şartı ile izin belgesi verilebilmesine,

6. 65 yaş üstü  bulunan kişiler Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi veya Çiftçi Belgesi kendi adına olmak şartıyla il sınırları içerisinde kendi tarımsal işletmesinde izin belgesine ihtiyaç duymadan tarımsal faaliyette bulunabilmesine, yalnız yetkililerce sorulması durumunda işletmesine ait Çiftçi Belgesi/Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesini ibraz etmek zorunda olmasına,

7. 20 yaş altı bulunan kişiler il sınırları içerisinde kendi aile işletmelerinde izin belgesine ihtiyaç duymadan tarımsal faaliyette bulunabilmesine, yalnız yetkililerce sorulması durumunda işletmeye ait Çiftçi Belgesi/Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesini ibraz etmek zorunda olmasına,

8. Tarımsal işletmesinde, ilçe sınırları dışından 20 yaş altı tarım işçisi çalıştıracak olan işletme sahiplerinin İlçe Kaymakamlıklarına müracaat ederek tarım işçisi taleplerini bildirmelerine, Kaymakamlıkların da mevcut talepleri, tarım işçisi talep edilen ilçe kaymakamlıklarına bildirmelerine, ilçe sınırları dışından gelecek 20 yaş altı tarım işçilerinin bulundukları İlçe Kaymakamlıklarına müracaat ederek izin belgesi almalarına,

9. Gıda, harım ve hayvancılık faaliyetlerinin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde görev alan ve bu konularla ilgili İl içi ve İl dışı seyahat izin talebinde bulunan tarımsal danışmanların, ziraat mühendislerinin, veteriner hekimlerin,  süt toplama firmalarının, tarımla ilgili firma temsilcilerinin, işletme sahiplerinin, yetkililerinin ve çalışanlarının bağlı bulunduğu meslek odasına veya firma/şirkete ait çalışma belgesini yanında bulundurması koşuluyla İl içi ve İl dışı seyahatlerine izin verilmesine,

10. Biçerdöver, ot biçme makinesi, patoz, ekipmanlı traktör, balya makinası vb tarımsal mekanizasyon makine ve ekipmanlarını kullananlar ile bunların yanlarında çalışan yardımcı personelin ticari faaliyetleriyle ilgili yasal zorunluluklar saklı kalmak kaydıyla korona virüs tedbirleri kapsamında il içi/ dışı kısıtlamaya tabi tutulmamasına,

11.Güncel aylarda (Mayıs-Haziran 2020) hayvanlarını otlatmak üzere başka illere yaya ya da motorlu ulaşım araçlarıyla gidecek olan “göçerler”, ilgili mevzuatında belirlenen izinler alınmak kaydıyla korona virüs tedbirleri kapsamında il içi/ dışı kısıtlamaya tabi tutulmamasına,

12. Arıcılıkla iştigal eden kişilerin faaliyetlerine ilgili mevzuatında getirilen kurallara uymaları halinde herhangi bir kısıtlama getirilmemesine,

13. Gezginci arıcıların gerekli sevk raporlarını almaları koşuluyla yanlarındaki bulanan aile fertleri ve yardımcı personelleri ile birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında il içi/ dışı kısıtlamaya tabi tutulmamasına,

14. Gerek arıcıların gerekse göçerlerin şehirlerarası intikale başlamadan önce başta ulaşım araçları olmak üzere ilgili ekipmanlarını dezenfekte ettirmeleri, kendileri, aile fertleri ve yardımcı personeli ile ilgili sağlık kontrollerini yapmış olmalarının sağlanmasına,

15. Göçerler ve arıcıların gittikleri yerlerde mümkün olduğunca yerel halkla temas etmemeleri için gerekli önlemler alınmasına,

16. Arıcılıkla uğraşan 65 yaş üstü AKS kaydı olan üreticilerimizin serbest dolaşım yapabilmelerine,

17. İlimizde konaklayacak olan gezginci arıcıların veteriner sağlık raporu ve gerekli izinleri alarak konaklamalarına izin verilmesine,

18. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü dahil büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin hayvanlarının beslenmesi açısından ortak kullanılan mera ve otlaklarından çıkmamak, sürüleri birleştirmemek ve kendi sosyal izolasyon mesafelerini korumak kaydı ile hayvanlarını otlaklara götürebilmelerine,

19. İlimiz genelinde denizde ve tüm iç sularda (Baraj Gölleri, Akarsular ve Doğal Balık Gölleri)  Amatör ve Sportif Balıkçılık faaliyetlerinin durdurulmasına,

20. Gıda üretim sektörlerinde görevli 65 yaş üstü istihdamı zorunlu personelin görevlerinin devamına,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun yukarıda aldığı kararların herhangi bir aksaklığa meydan verilmeden ve mağduriyetlere neden olunmadan uygulanmasına,

Kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere, aykırılığın durumuna göre Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize duyurulur.