Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Eğitim Desteği Hakkında

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 10 Eylül 2018 Pazartesi

Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla üniversiteler bünyesinde bulunan Sürekli Eğitim Merkezlerinde (SEM) “Proje Yönetimi”, “AR-GE, Teknoloji ve İnovasyon Yönetimi” ve “Bilgi Teknolojileri Yönetimi” konularında eğitimler düzenlemek üzere Sanayi ve Tekoloji Bakanlığı ve Araştırma Üniversiteleri arasında 11 Ocak 2018 tarihinde protokol imzalanmıştır

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Eğitim Desteği Hakkında
Yaşam boyu eğitim kampanyasında firmalarda mevcut çalışanların proje yönetimi, Ar-Ge, yenilik ve dijital dönüşüm konularında bilgi birikimlerinin artırılması amacıyla bu eğitim programlarına katılımda gerekli hassasiyetin gösterilmesi büyük önem taşımaktadır. SEM’lerde verilecek bu eğitim ücretlerine ilişkin KOBİ ölçeğinde olan firmalar, KOSGEB’in Genel Destekler kapsamında KOBİ’lere verdiği eğitim desteğinden yararlanabilecekler. Bu desteğe ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.


GENEL DESTEK PROGRAMINDAN YARARLANMA KOŞULU VE KABUL SÜRECİ

(1) Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır.

(2) İşletme ve Kurum/Kuruluşlar, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar.

(3) İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekmektedir.

(4) KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve Programdan yararlanmak isteyen işletme, Genel Destek Programı Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden doldurarak başvurusunu onaylar.

(5) Uygulama Birimi, işletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesine ve aktif/pasif durumuna göre başvuruyu inceler. Başvurusu Uygulama Birimi tarafından onaylanan işletmenin KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden Taahhütnamesini onaylanması gerekir. Taahhütnamenin işletme tarafından onaylanma süresi, Uygulama Birimi tarafından başvurunun onaylandığı tarihten itibaren 30 (otuz) gündür.

(6) Taahhütnamenin işletme tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylandığı tarih, programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

PROGRAMIN SÜRESİ

(1) Programın süresi, her bir işletme için 3 (üç) yıldır. Bu süre bitmeden Program tamamlanmış sayılmaz. Üç yıllık Program süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde Program yeniden başlatılabilir. Bu durumda önceki Program kapsamında işletmeye kullandırılan destek miktarları dikkate alınmaz.


PROGRAM KAPSAMINDAKİ DESTEKLERİN ÜST LİMİT VE ORANLARI

(1) Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. bölgede % 50 (elli), 2., 3. ve 4. bölgelerde % 60 (altmış), 5. ve 6. bölgelerde % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.

EĞİTİM DESTEĞİ

Destek Unsurları

(1) İşletmelerin; Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında genel katılıma açık veya işletme içi eğitim katılımlarına destek verilir.

(2) TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirmeye yönelik eğitim hizmetleri ve yabancı dil eğitimleri bu destek kapsamı dışındadır.

(3) Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları, bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri ve meslek kuruluşları, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip, alanında program onayı olan kurum/kuruluşlar ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından herhangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarıdır.

(4) Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.

(5) Her bir konu başlığı altında alınan her bir eğitim için bir işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’yi geçemez. Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler için verilen toplam destek üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’dir.

(6) Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.

(7) Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır. İşletme personelinin eğitime katılımında sayı açısından bir sınırlama bulunmamaktadır.

(8) Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.1. Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi

http://www.buyem.boun.edu.tr/sinif/ar-ge-teknoloji-ve-inovasyon-yonetimi5ab21e97cfcfa.html

http://www.buyem.boun.edu.tr/sinif/bilgi-teknolojileri-yonetimi5ab21eb8d8089.html

http://www.buyem.boun.edu.tr/sinif/proje-yonetimi5ab374c870a30.html

2. İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi

https://itusem.itu.edu.tr/egitimler-ve-programlar/tc-bilim-sanayi-teknoloji-bakanligi-protokol-programlari/arge-teknoloji-ve-inovasyon-yonetimi-sertifika-programi

https://itusem.itu.edu.tr/egitimler-ve-programlar/tc-bilim-sanayi-teknoloji-bakanligi-protokol-programlari/proje-yonetimi-sertifika-programi

https://itusem.itu.edu.tr/egitimler-ve-programlar/tc-bilim-sanayi-teknoloji-bakanligi-protokol-programlari/bilgi-teknolojileri-yonetimi-sertifika-programi

3. Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Uygulama ve Araştırma Merkezi

http://sem.yildiz.edu.tr/sertifikali-egitim-programlari/ar-ge-teknoloji-ve-inovasyon-yonetimi.html

http://sem.yildiz.edu.tr/sertifikali-egitim-programlari/bilgi-teknolojileri-yonetimi-sertifika-programi.html

http://sem.yildiz.edu.tr/sertifikali-egitim-programlari/proje-yonetimi-sertifika-programi-7168.html

4. Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

http://egesem.org/Egitimler/8868/-proje-yonetimi-sertifika-programi-

http://egesem.org/Egitimler/8869/bilgi-teknolojileri-yonetimi-sertifika-programi

http://egesem.org/Egitimler/8870/ar-ge,-teknoloji-ve-inovasyon-sertifika-programi

 

5. İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

http://sem.istanbul.edu.tr/?page_id=14484

6. Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

http://ulusem.uludag.edu.tr/3/2199/Egitim/AR-GE-TEKNOLOJI-VE-INOVASYON-YONETIMI

http://ulusem.uludag.edu.tr/3/2198/Egitim/PROJE-YONETIMI

http://ulusem.uludag.edu.tr/3/2197/Egitim/BILGI-TEKNOLOJILERI-YONETIMI

7. Çukurova Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

http://sem.cu.edu.tr/tr/

8. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sürekli Eğitim Merkezi

http://sem.iyte.edu.tr/sanayi4_0egitimleri/

9. Gebze Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi

https://www.sem.gtu.edu.tr/blog/proje-yonetimi-uzmanligi-sertifika-programi

https://www.sem.gtu.edu.tr/blog/ar-ge-teknoloji-ve-inovasyon-uzmanligi-sertifika-programi