7143 Sayılı “ Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 11 Haziran 2018 Pazartesi

11.05.2018 tarihli ve 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Açıklamalar:

1- Bu kanun 31.03.2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki alacakların tahsilini düzenlemektedir.

2- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih olan 18.05.2018 tarihinden önce üyelerin borç asıllarının kısmen veya tamamen ödenmiş olması halinde;

Ödenmiş borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi feri alacaklar, üyelerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmaksızın Yönetim Kurulu kararına istinaden kayıtlardan silinecektir.

Kısmen ödeme olması halinde;

Bu ödemeye tekabül eden orandaki gecikme zamları affedilecek olup, ödenmemiş kısma ilişkin gecikme zamlarının silinmesi söz konusu olmayacaktır.

3- Yapılandırmadan yararlanmak isteyen borçluların dava açmamış olması veya açılmış davalarından vazgeçmiş olması şarttır. Mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil icra takibi başlatılmış alacakları için borçlunu yapılandırmadan yararlanmak üzere başvurması halinde davalar ve icra takipleri sonlandırılır. Bu takdirde, borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekâlet ücretini, ilk taksit tutarı ile ödemesi şarttır. Taksitlerden herhangi birinin süresinde ödenmemesi halinde, o tarihe kadar tahsil edilen tutarlar düşüldükten sonraki kısım için icra takibine devam edilir.

4- Borçlarını taksitlendiren askıdaki üyeler, ilk taksit tutarını ödemeleri halinde odalarda yönetim kurulu/borsalarda meclis kararıyla askıdan indirilir ve bu üyelerin isimleri meslek grupları ve seçmen listelerine dâhil edilerek aidat tahakkukları yeniden başlatılır.

5- Vergi mükellefiyeti sona erdiği halde borsaya kayıtları devam eden üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları yapılandırma kapsamında olup, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer’i borçların tamamı silinecektir.

Taksitlendirme:

- Üyelerimizin taksitlendirme imkânından yararlana bilmesi için 31 Temmuz 2018 tarihine kadar borsaya bir dilekçe ile başvurması şarttır.

- Başvuru üzerine, oda ve borsa tarafından üyenin asıl alacağı olan toplam meblağ üyenin talebi doğrultusunda azami altı takside kadar bölünebilir. Üyenin talebi üzerine bölünen taksitler ödeme zamanları ile birlikte üyeye bildirilir. Birinci taksitin son ödeme günü 31 Temmuz 2018 olup, altı aylık taksit yapılması durumunda kalan beş taksit birer aylık dönemler halinde tahsil edilecektir.(Vade son tarihleri: 31 Ağustos 2018 - 30 Eylül 2018 - 31 Ekim 2018 - 30 Kasım 2018 – 31 Aralık 2018)

- Taksitli ödeme yapmak İSTEMEYEN üyeler, başvuru dilekçelerinde belirtmek kaydıyla, ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar (31 Temmuz 2018) aidat borcu aslını tamamını yatırmalıdırlar.

- Taksitlerden herhangi birinin öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde;

Tahsil edilen tutarlar üyenin anapara borcundan düşülerek, yapılandırma iptal edilir. Aidat borcu eski haline döndürülür ve o ana kadar yapılan tahsilatlar Bütçe ve Muhasebe Yönetmenliğinin ilgili maddelerinde belirtilen sıralamaya göre borçtan düşülür. 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir.