ÖNEMLİ: 7256 Sayılı Kanun-Yapılandırma

ANA SAYFA | MEDYA | Duyurular | 9 Aralık 2020 Çarşamba

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - “Üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti” ne ilişkin açıklamalar.

7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17.11.2020 tarihli Resmi gazetede yayımlanmıştır. Kanun içeriğine ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

1. KAPSAM

Kanun'un 4 üncü maddesinin 6 ıncı fıkrasının a bendi uyarınca 31/8/2020 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan;

 

“Üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti borç asılları,”

 

Kanun kapsamında yapılandırmaya tabi tutulabilecektir.

 

Bu çerçevede üyelerin oda ve borsalara olan 2020 yılı aidatının birinci taksiti Kanun kapsamındadır.

 

Vergi mükellefiyeti sona erdiği hâlde oda/borsa kayıtları devam eden üyelerin;

- Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihe kadar ödenmeyen borçları için de yukarıda belirtilen çerçevede yapılandırma başvurusunda bulunulması mümkündür.

- Vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra, Kanunun yayımlandığı tarihe kadar olan (17/11/2020) ve tahakkuk etmiş aidat borçlarının asılları ile birlikte fer'i borçlarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.

- Kanunun yayım tarihi itibarıyla aidat borçları silinmiş olan üyelerin aynı zamanda oda ve borsa üyelik koşullarını kaybetmiş olması durumunda, üyelikleri re'sen silinir. Üyelik koşulları devam eden üyeler için aidat tahakkuku yeniden başlatılır.

-  Bu konularda oda ve borsa yönetim kurulları karar almaya yetkilidir.

 

2. BORÇ SİLİNMESİ ve ÖDEME

(30/12/2020 tarihli ve 31350 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 3343 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7256 sayılı Kanunda belirtilen "başvuru" ve "ilk taksit" ödeme sürelerinin anılan maddelerde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmasına karar verilmiştir.)

-  Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarına ait; faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

- Yapılandırma kapsamında olan ve Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olan borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların da tahsilinden vazgeçilir.

- Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuranların, borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (28/02/2021) (31.03.2021 tarihine ertelendi), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte (son taksit tarihi 31.07.2021) (31.08.2021 tarihine ertelendi) ödemesi gerekmektedir. Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye başvurusunda belli edecektir. Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir.

- Üyeler, toplam anapara borç tutarını yukarıda belirtilen taksit sürelerini geçmemek üzere kredi kartı ile de taksitlendirebileceklerdir.

- Üyeler, Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar (31/01/2021) (28.02.2021 tarihine ertelendi) başvuruda bulunacaklardır. Başvuru fiziksel olarak yapılabileceği gibi, 1/12/2020 tarihinden itibaren https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya E-devlet kapısı (https://www.turkiye.gov.tr) üzerinden  Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak yapılabilecektir. Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.


3. UYUŞMAZLIK KONUSU ALACAKLAR

Yapılandırmadan faydalanacak kişilerin, yapılandırmaya konu borçlarına dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu kapsamda, tamamı ödenen alacaklara ilişkin yargılama giderleri ile icra masrafları ve vekâlet ücretleri karşılıklı olarak talep edilmez.